+34 93 767 15 20 - 697 67 02 93 info@campingelcamell.com

Reglament

REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR DEL CÀMPING EL CAMELL

REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR DEL CÀMPING EL CAMELL

Tota persona que s’inscrigui i ingressi al càmping està obligada a complir amb aquest reglament i altres disposicions que preveu la legislació vigent. En cas d’incompliment d’alguna de les normes d’aquest reglament, la direcció no dubtarà a expulsar de càmping a qualsevol persona que les incompleixi.

 

Accés

L’accés a el terreny de càmping i la utilització dels seus serveis està reservat per als que hagin contractat la seva estada en el mateix. La Direcció de l’Càmping es reserva el dret d’admissió i expulsarà aquells campistes que torbin la pau, faltin a les elementals normes de convivència social i educació, no respectin la normativa interna i en general, no respectin els principis de la vida civilitzada tal com estableix aquest Reglament Oficial i el Règim Interior de càmping de la FCC

No s’admetrà l’entrada als menors de 16 anys que no vagin acompanyats d’una persona major d’edat que expressament es responsabilitzi de la conducta d’el menor (O.11 / 7/86-art.30.2 i 31)

 

Inscripció

En el moment d’arribar, el campista s’inscriurà en l’oficina de recepció expressant tots els conceptes que pensa introduir en el càmping. Qualsevol canvi en aquests conceptes s’haurà de comunicar a recepció. En cas d’incompliment d’aquesta norma, la direcció pot considerar motiu suficient d’expulsió.

 

HORARI DE SORTIDES

La parcel·la ha de quedar lliure abans de les 12hs. del dia de sortida. En cas que els campistes vulguin passar la resta del dia al càmping hauran de comunicar a recepció.

VISITES

No està permesa l’entrada a persones no allotjades al càmping. La direcció podrà autoritzar a petició de client i sempre sota responsabilitat d’aquest, l’entrada de familiars o amics, per un temps limitat d’1 hora com a màxim, aquests queden obligats a lliurar a recepció un document acreditatiu de la seva identitat, el qual recolliran en la sortida. Les visites hauran d’abandonar el recinte abans de l’hora de límit establerta i en cap cas podran pernoctar al càmping excepte prèvia inscripció. El fet d’excedir-de el temps fixat implicarà l’abonament de l’import corresponent d’una visita. Si les visites volen utilitzar el pàrquing hauran d’abonar la quota corresponent.

El visitant està obligat a complir les normes d’aquest Reglament de Règim Interior.

Parcel·la

La recepció indicarà a l’campista el número de la parcel·la adjudicada. El personal de càmping si ho creu convenient, pot donar instruccions sobre la correcta col·locació dels elements d’acampada. Els canvis d’ubicació o parcel·la han de ser autoritzats prèviament. El vehicle ha estacionar dins de l’aparcament, en cap cas s’ocuparan les parcel·les veïnes ni els carrers. Només es permetrà un vehicle per parcel·la, el pàrquing no està vigilat, el càmping no es fa responsable de robatoris ni desperfectes en cap vehicle i el client no tindrà res a reclamar a l’respecte. Hi ha un comandament que obre les barreres de càmping i de el pàrquing a disposició el client amb una fiança de 40,00 €, aquesta només se’ls retornarà si està en perfectes condicions. El manteniment i conservació de l’comandament així com la substitució de piles són a càrrec de el client en tot moment.

Falta de pagament o equips desocupats

En cas d’impagament o abandonament, la direcció de càmping podrà traslladar els elements d’acampada a un nou emplaçament fora de la zona d’acampada sense les condicions de seguretat que s’ofereixen al càmping, per deixar lliure la parcel·la desocupada. No s’admetrà l’entrada d’aquelles persones que siguin deutores de l’empresa per raó de serveis prestats amb anterioritat i l’import dels quals no es va fer efectiu en el seu dia.

ABSÈNCIES

Els clients que vulguin anar-se’n de càmping i deixar la tenda, caravana, mòbil-home o remolc sense cap ocupant, durant una o més nits, estan obligats a comunicar-ho a recepció. L’import total diari, en aquest cas, serà el mateix segons els preus vigents de cada temporada.

HORES DE SILENCI

Les hores de silenci seran des de les 24:00 fins a les 07:00 hores. Durant aquest període el silenci serà total, exceptuant els dies que el càmping organitzi qualsevol activitat o festa. Durant les hores de silenci i per tal de no molestar els veïns s’haurà d’ajustar el volum dels aparells sonors i d’il·luminació per garantir el descans dels campistes. Els vehicles no podran circular ni entrar al càmping durant les hores de silenci, en cas d’arribar en aquest espai de temps haurà de deixar el vehicle al pàrquing. Només es podrà circular en casos d’emergència, sempre prèvia autorització. Recordem que de 13:00 a 17:00 s’ha de mantenir el silenci, i restringir-se el ús de vehicles per permetre el descans.

CIRCULACIÓ DE VEHICLES

La velocitat màxima de circulació és de 10km / h. Dins el càmping s’ha de circular de forma correcta i en cap cas de forma temerària, l’infractor d’aquesta norma serà responsable civil o criminalment de qualsevol accident que es pugui produir. Queda prohibida la circulació de qualsevol vehicle amb motor si no és per entrar o sortir de càmping.

CIRCULACIÓ DE MOTOS

Només podran circular per entrar i sortir de l’càmping, sempre que no facin molt soroll. Durant les hores de silenci s’haurà de circular amb el vehicle aturat. Les motos hauran aparcar-se en el lloc destinat a elles, mai en les parcel·les o carrers.

CIRCULACIÓ DE BICICLETES

Només es pot circular amb bicicleta pels carrers de càmping, en cap cas per les parcel·les, voreres, jardins, piscina, terrasses, bar etc. La conducció mai serà competitiva i la velocitat serà de passeig. L’horari de circulació queda supeditat a la claredat diürna, en el moment que comenci a funcionar l’enllumenat exterior hauran de deixar de circular. A l’estiu l’horari per deixar de circular, seran les 21hs.

VIANANTS

Els vianants han d’abstenir de passar per les parcel·les que no siguin les pròpies per tal de no pertorbar la tranquil·litat dels seus ocupants.

INSTAL·LACIÓ I SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC

‘electricista oficial de càmping és l’única persona autoritzada per examinar les avaries o fer qualsevol modificació si el càmping ho requereix. Per raons de seguretat les portes dels armaris elèctrics han de romandre sempre tancades. Els cables elèctrics han de disposar de connexió a terra i han d’estar degudament aïllats. No s’autoritzen els empalmaments a l’exterior. Cada parcel·la disposa de només una presa d’electricitat. La direcció de l’càmping es reserva el dret de no subministrar corrent elèctric a aquells campistes que no tinguin la seva instal·lació elèctrica en perfectes condicions.

Per motius de seguretat, s’haurà de desconnectar l’electricitat a l’absentar-se més d’un dia, de no complir-se, ho farà el servei de vigilància.

MOBILIARI EN LES PARCEL·LES

No es pot instal·lar cap tipus de tanca, fer regates, fer cabanes ni tenir a l’exterior mobiliari que no sigui propi de càmping. Queda prohibit regar els arbres, estendre roba, banderes, estendards o penjar qualsevol objecte si no s’ha obtingut autorització prèvia. Només es podrà muntar una sola cuina. L’espai de sota i al voltant de les caravanes ha d’estar net i lliure d’herbes, sense llenya o altres elements i no es pot fer servir com a magatzem. Les parcel·les han d’estar lliures d’elements de decoració, tanques, figures, testos, etc. Tampoc es pot plantar res.

SUBMINISTRAMENT D’AIGUA I FONTS

Les fonts de càmping subministren aigua potable pel que són per a ús exclusiu de recollida d’aigua. Per evidents motius d’higiene no es permet utilitzar les fonts per a cap tipus de neteja personal, ni per rentar roba, estris de cuina, les sabatilles, etc. Naturalment tampoc es pot buidar cap tipus de substància ( «WC químics», restes de menjar, etc.). Està prohibit l’ús de mànegues i bidons per emmagatzemar aigua.

DEIXALLES I ESCOMBRARIES

Les deixalles estan situats a l’entrada de càmping i és obligació dels clients portar les escombraries, separades i en bosses, i dipositar-les en els contenidors corresponents. Queda totalment prohibit deixar cap tipus d’escombraries fora dels contenidors.

RENTADOR DE COTXES

El càmping disposa d’un safareig de cotxes. Està prohibit fer-ho en qualsevol altre lloc de càmping. Les botigues només es podran rentar al safareig de cotxes.

ENTRADA DE GOSSOS

 • Les següents races de gossos no seran admeses al càmping:

  Pit Bull Terrier. Bullmastiff, Rottweiler, De Presa Canari, Doberman, Dogo Argentí, Dogo de Bordeus, Mastí Napolità, American Staffordshire Terrier, Akita Inu, Tosa Japonès, Fila Brasiler, Staffordshire Bull Terrier.

  Només es permetrà l’entrada de gossos al càmping a les següents condicions:

  Inscripció i control:

  Inscripció de l’animal a la recepció en el moment de l’entrada a càmping.

  Tenir una assegurança amb cobertura de responsabilitat civil.

  seguretat:

  El gos, en tot moment haurà d’estar degudament lligat.

  No es permetrà l’entrada de gossos que mostrin comportaments agressius i que pertorbin la tranquil·litat de càmping.

  Es tindrà extrema precaució davant l’acostament de persones desconegudes a l’animal, especialment nens.

  Higiene:

  L’animal haurà d’estar en perfecte estat de salut i lliure de paràsits.

  S’haurà de portar fora de l’càmping a fer les seves necessitats, en cas de no poder evitar que ho faci dins el recinte de l’càmping, el propietari l’haurà de recollir i actuar segons la norma de deixalles i escombraries.

  Reservat el dret d’admissió de qualsevol animal que per raons de seguretat, higiene o convivència, creem oportú.

  Els propietaris dels animals són responsables dels perjudicis que aquests puguin ocasionar.

Els propietaris dels animals són responsables dels perjudicis que aquests puguin ocasionar

BARBACOES

Està totalment prohibit fer foc amb llenya durant tot l’any.

Està totalment prohibit fer foc per escalfar-se ni estar de tertúlia o passar l’estona. Les barbacoes són per cuinar només amb brasa i el moment o estona que duri el braseo dels aliments.

Les barbacoes deuen estar homologades, en cap cas podran ser de pedra o fixes. L’únic combustible permès a les barbacoes és el carbó vegetal. Per encendre la barbacoa només es podrà utilitzar pastilles o qualsevol altre material sòlid que quan s’encengui no faci flama de forma violenta. En cap cas es podran utilitzar derivats de l’petroli (gasolina, gas-oil, etc.) ni tampoc dissolvents ni alcohol. Està prohibit fer foc directament al terra.

RECEPCIÓ DE PAQUETERIA I CORRESPONDÈNCIA

El càmping rebrà els enviaments de paqueteria exprés i correspondència dels clients sempre que estiguin ben documentats amb les corresponents dades personals, número de telèfon i parcel·la, en cap cas pagarà cap paquet contra reemborsament.

El càmping no es fa responsable de l’estat de l’paquet ni del seu possible deteriorament si ho tingués. Així com el lliuri el transportista serà rebut i lliurat a el client quan vingui a buscar-ho. No es lliurarà en cap cas el paquet a la parcel·la, haurà de venir el client a recollir-lo a la recepció. El client així ho accepta sense res més que reclamar.

ASSEGURANCES

El client té l’obligació de tenir una assegurança de la caravana, mòdul, remolc o botiga amb cobertura de responsabilitat civil a tercers com a mínim, en cas de no tenir-lo el càmping els obligarà a obtenir-lo col·lectivament per l’import de 55,00 € anual. S’aconsella l’assegurança de robatori i incendi. Els clients que facin servir bombones de butà i propà hauran de tenir el permís d’ús de bombones i realitzar les revisions corresponents. La direcció de l’càmping no es fa responsable dels objectes robats o extraviats. Els objectes de valor dipositats a la caixa de seguretat si la contracten, a Recepció. Igualment, tampoc respondrà dels danys causats per qualsevol fenomen atmosfèric, catàstrofe natural, etc.

PISCINA I JOCS

Les persones que utilitzin la piscina i les seves instal·lacions ho fan sota la seva pròpia responsabilitat

És obligatori dutxar-se abans de ficar-se a la piscina.

Els menors de 12 anys han d’estar acompanyats, en tot moment, d’un adult que assumeixi tota responsabilitat.

L’ús de matalassos no està permès a la piscina. Només de permeten els flotadors infantils per als més petits.
Està prohibida la utilització de pilotes.
Utilització d’ulleres de busseig: Ulleres de busseig estan permeses sempre que no siguin de vidre o un altre material que es pugui trencar.
Queda terminantment prohibit banyar-se amb samarreta, roba interior, sabates, tovalloles, roba en general i altres objectes, etc.
Serà motiu d’expulsió immediata de la piscina qualsevol acte brusc que pugui molestar els altres clients.

Està prohibit practicar jocs o esports que puguin ser perillosos o puguin molestar els altres campistes.

CAMP DE FUTBOL

El client té l’obligació de fer bon ús de tots els elements corresponents a el camp de futbol i complir les normes imposades i exposades al cartell informatiu situat en el mateix, la recepció de càmping i al tauler d’anuncis. Queda terminantment prohibit penjar-se de les porteries, xarxes i tanques.

Hauran de ser respectuosos amb tot aquell que jugui al camp de futbol, ​​en el cas que la direcció de càmping hagi de prendre partit en com distribuir l’ús de el camp de futbol per falta de sentit comú dels clients, es reserva el dret de prendre la millor decisió en benefici de càmping, instal·lacions i els seus clients sense més que reclamar-li a la direcció. Així com la direcció no es fa responsable de el mal ús i / o lesions que es puguin provocar o ocasionar a causa de el joc que es realitzi o mal ús de les instal·lacions.

RESERVES

Hi ha la possibilitat de reservar parcel·les tenint en compte les següents condicions:

· No ens comprometem a reservar un nombre de parcel·la en concret, però ho intentarem.
· Per fer efectiva la reserva s’ha de lliurar una paga i senyal.
· El lliurament es farà efectiva a la Recepció de càmping en el moment de rebre el document de reserva.

DISPOSICIONS FINALS

1.Els nens han d’anar sempre acompanyats per una persona major d’edat quan utilitzin les instal·lacions de càmping i sempre sota la total responsabilitat d’aquesta persona. Els pares són directament responsables dels seus fills. La direcció declina tota responsabilitat pels nens.
2. El campista que contradigui o incompleixi algun aspecte d’aquest reglament, serà convidat a abandonar el càmping, i si no ho fa voluntàriament, serà expulsat pel director de l’càmping, que està oficialment facultat, requerint si cal a les forces de l’ordre públic (O.11 / 7/86-art.30.2).
3. En el cas que un client abandoni el càmping, sigui per expulsió o per decisió del mateix, en el moment de deixar el càmping, tant la caravana / mobil home, com el client, es dóna per acabada la relació comercial i no dóna dret a seguir usant la parcel·la que se li va assignar ni les instal·lacions de càmping.
4. El client, pel simple fet d’inscriure al càmping, accepta, coneix i dóna la seva conformitat a aquest Reglament de Règim Interior.
5. Forma part d’aquest reglament tot allò que el càmping exposi públicament per qualsevol mitjà informatiu.

Camping el camell

Av. Tarongers s/n – Apartado de Correos 75

08397 Pineda de Mar – BCN

Tel.: +34 93 767 15 20

Mòbil: 697 67 02 93

mail: info@campingelcamell.com

Política de privacitat / Avis legal

campingelcamell.com © I Developed by Bardalet